Privacyverklaring - Alja Zorg en Wonen
Alja Zorg en Wonen vindt het belangrijk om zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan. U heeft ons uw persoonsgegevens toevertrouwd. U mag er dus vanuit gaan dat Alja Zorg en Wonen er alles aan doet om uw privacy te beschermen. In deze verklaring wordt beschreven hoe wij dit doen.
privacy, privacy policy, persoonsgegevens
16989
privacy-policy,page-template-default,page,page-id-16989,bridge-core-3.1.7,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-30.6,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-7.6,vc_responsive

Privacyverklaring

 

Alja Zorg en Wonen vindt het belangrijk om zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan. U heeft ons uw persoonsgegevens toevertrouwd. U mag er dus vanuit gaan dat Alja Zorg en Wonen er alles aan doet om uw privacy te beschermen. In deze verklaring wordt beschreven hoe wij dit doen.

 

Contact gegevens Alja Zorg en Wonen

Productieweg 7a, 3481 MH Harmelen
www.aljazorg.nl
info@aljazorg.nl
0348-445800 en/of 06-11364424

 

Wetgeving en definities

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) samen met de uitvoeringswet in werking getreden. De AVG bouwt voort op de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en zorgt onder andere voor versterking en uitbreiding van de privacyrechten met meer verantwoordelijkheden voor organisaties, waaronder Alja Zorg en Wonen.

In de AVG wordt gebruikgemaakt van een aantal begrippen (artikel 4 AVG). Om het voor u duidelijk te houden, hebben wij hieronder een aantal begrippen uitgelegd:

 • Persoonsgegevens; zijn alle gegevens die gaan over mensen en waaraan je een mens als individu kunt herkennen.
 • Bijzondere persoonsgegevens; zijn gegevens die bijvoorbeeld gaan over gevoelige onderwerpen zoals politieke voorkeuren, geloofsovertuigingen of etnische achtergrond.
 • Gegevens over gezondheid; zijn persoonsgegevens over de geestelijke of lichamelijke gezondheid van een persoon.
 • Bestand; is een gestructureerde verzameling van persoonsgegevens.
 • Betrokkene; is de persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben.
 • Verwerking; is alles wat er met uw persoonsgegevens gebeurd, zoals verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken, wijzigen, samenvoegen, opvragen, verstrekken, afschermen en wissen.
 • Verwerker; is de persoon of organisatie die de persoonsgegevens verwerkt in opdracht van een andere persoon of organisatie.
 • Toestemming; is wat er van u gevraagd wordt voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit gebeurt veelal d.m.v. een verklaring op papier, waarbij uw handtekening nodig is.
 • Verwerkingsverantwoordelijke; is een persoon of instantie die, eventueel samen met een ander, het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
 • Ontvanger; is de persoon of organisatie die de persoonsgegevens ontvangt.
 • Derden; een natuurlijke persoon, rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan, die gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

 

Verwerkingsverantwoordelijke

Alja Zorg en Wonen is de verantwoordelijke organisatie voor alle verwerkingen van persoonsgegevens die door of namens Alja Zorg en Wonen worden uitgevoerd.

 

Voor welke doelen verwerkt Alja Zorg en Wonen jouw persoonsgegevens? (Artikel 5 AVG)

Volgens de wet mogen persoonsgegevens alleen verzameld worden als daarvoor een doel is vastgesteld. Het doel moet uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd zijn. De gegevens mogen niet voor andere doelen verwerkt worden. Voor de uitvoering van sommige wetten, zoals bijvoorbeeld de Wet langdurige zorg, Wet maatschappelijke ondersteuning of de Jeugdwet, zijn de doelen voor het verwerken in de wet al vastgelegd, net als het soort persoonsgegevens dat gevraagd en verwerkt mag worden.

De hoofddoelen waarvoor Alja Zorg en Wonen jouw persoonsgegevens verwerkt zijn:

 • het zorgen voor goede begeleiding en ondersteuning bij wonen, werken en leren;
 • het stimuleren van een permanente vorm van kwaliteitscontrole;
 • het vastleggen en beschikbaar stellen van gegevens ten behoeve van een doelmatig beleid en beheer van de organisatie;
 • het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde vergoedingen voor de aan jou geleverde diensten en zorg;
 • het voldoen van wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht;
 • het evalueren en onderzoeken van de zorg-, hulp- en dienstverlening;
 • de eventuele klachtenafhandeling en geschillenbeslechting.
 • het beschikbaar hebben of maken van de noodzakelijke informatie voor vervanging tijdens vakantie of ander uitval van de ambulant begeleider.
 • het kunnen raadplegen van de juiste contactpersonen ten tijde van een probleem.

 

Rechtmatige grondslag (Artikel 6 AVG)

De AVG stelt dat er voor elke verwerking van persoonsgegevens een rechtmatige grondslag uit de wet van toepassing moet zijn. Dat betekent dat de verwerking alleen mag plaatsvinden;

 • wanneer u en/of uw mentor/curator toestemming heeft gegeven voor de specifieke verwerking.
 • voor de uitvoering van een overeenkomst waarvan u onderdeel bent.
 • om een verplichting na te komen die in de wet staat.
 • om een ernstige bedreiging voor de gezondheid van de betrokkene te bestrijden.
 • voor de goede vervulling van een taak van algemeen belang.
 • voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang.

 

Welke persoonsgegevens verzamelt Alja Zorg en Wonen van u?

Alja Zorg en Wonen verwerkt alleen persoonsgegevens die relevant en noodzakelijk zijn voor de zorg- en dienstverlening. Alja Zorg en Wonen verwerkt onder meer de volgende persoonsgegevens:

 • persoonsgegevens en contactgegevens zoals uw naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer(s), burgerservicenummer (BSN) en geboortedatum;
 • contactgegevens van uw naasten, wettelijk vertegenwoordiger en/of mentor of curator;
 • medische informatie die Alja Zorg en Wonen ontvangt van uw verwijzer, zoals:
  • uw hulpvraag of medicijngebruik;
  • indicatiebesluiten of beschikkingen;
  • aan u gerelateerde correspondentie en documentatie, zoals het zorgplan en rapportages;
  • overige voor de begeleiding noodzakelijke gegevens, zoals justiti le documenten en de gegevens van uw huisarts en tandarts.

 

Beveiliging

Om uw persoonsgegevens goed te beveiligen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging, heeft Alja Zorg en Wonen passende technische en organisatorische maatregelen genomen. Alja Zorg en Wonen kijkt zorgvuldig naar wie er, binnen de organisatie, wel en geen toegang hebben en krijgen tot uw gegevens. In de meeste gevallen hebben alleen uw directe begeleiders, de directie en de administratie toegang tot uw persoonsgegevens. Personen die namens Alja Zorg en Wonen toegang hebben tot uw gegevens zijn allen gehouden tot geheimhouding. Iedere expert binnen ons team heeft vertrouwelijkheid, correctheid en volledigheid van informatie (integriteit) hoog in het vaandel staan. Uw gegevens worden, zo ver mogelijk, alleen digitaal en beveiligd bewaard. Wanneer het noodzakelijk is persoonsgegevens op papier te hebben, bijvoorbeeld zodat het gescand kan worden, gebeurt dit achter slot en grendel.

 

Communicatie over de privacyverklaring

Bij Alja Zorg en Wonen wordt u ge nformeerd over onze privacyverklaring bij het intakegesprek. U kunt bij de intaker een exemplaar van de privacyverklaring opvragen. Daarnaast is de privacyverklaring digitaal beschikbaar via de website van Alja Zorg en Wonen.

Naast u zijn ook onze medewerkers op de hoogte van de privacyverklaring van Alja Zorg en Wonen. Voor hen is te allen tijde een exemplaar van de privacyverklaring beschikbaar via “Intranet” (een intern, beveiligd platform). De privacyverklaring kan door ons aangepast worden. Raadpleeg daarvoor steeds onze website www.aljazorg.nl.

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Wanneer Alja Zorg en Wonen uw persoonsgegevens verstrekt aan derden zal er altijd gekeken worden naar de mogelijkheden om te vragen om uw toestemming (zie “wetgeving en definities”). Alja Zorg en Wonen kan ook zonder uw toestemming persoonsgegevens verstrekken, wanneer dit voor de taakuitoefening noodzakelijk is, bijvoorbeeld;

 • ten behoeve van de financiering van de hulp- en dienstverlening. Bepaalde persoonsgegevens dienen hiervoor gedeeld te worden met organen, genoemd in de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
 • indien er sprake is van een noodzakelijke situatie, waarbij hulpdiensten (ambulance en/of politie) ingeschakeld dienen te worden.
 • indien er sprake is van een medische noodsituatie. In dat geval zal Alja Zorg en Wonen de hulpverlener op de hoogte te stellen van uw medische gezondheid. Dit houdt in dat wanneer er sprake is van middelengebruik dit ook aan de hulpverlener zal worden doorgegeven.
 • indien er sprake is van een vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Vanuit de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is Alja Zorg en Wonen verplicht gebruik te maken van het afwegingskader in de meldcode. Alja Zorg en Wonen maakt hierbij gebruik van het afwegingskader van de rijksoverheid. Een melding bij “Veilig Thuis” kan een gevolg zijn.

 

Wat zijn uw rechten? (Artikel 13 t/m 21 AVG)

 • Recht op informatie; is het recht om aan Alja Zorg en Wonen te vragen of en hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt.
 • Inzagerecht; is het recht om de mogelijkheid te krijgen om te controleren of, en op
  welke manier, uw gegevens worden verwerkt.
 • Correctierecht; is het recht om, wanneer duidelijk wordt dat uw gegevens niet
  kloppen, een verzoek in te dienen bij Alja Zorg en Wonen om dit te corrigeren. Het
  correctierecht is niet bedoeld voor het corrigeren van professionele indrukken,
  meningen en conclusies, waarmee iemand het niet eens is, voor zover deze ter zake
  doen. Wel mag diegene van de organisatie verwachten dat deze in ieder geval zijn
  schriftelijke mening toevoegt aan het dossier. Dat kan vooral een oplossing bieden
  bij situaties waarbij het om niet objectief vast te stellen feiten gaat.
 • Recht van verzet; is het recht dat u en/of uw mentor/curator hebben om aan Alja
  Zorg en Wonen te vragen om uw persoonsgegevens niet meer te verwerken (echter
  bemoeilijkt dit de levering van zorg- en dienstverlening).
 • Recht op bezwaar; is het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Alja Zorg en Wonen zal het verzoek tot bezwaar inwilligen, tenzij er gerechtvaardigde belangen van Alja Zorg en Wonen zijn die zwaarder wegen.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid; is het recht om persoonsgegevens door Alja Zorg en Wonen over te laten dragen aan een andere partij.
 • Recht op beperking van de verwerking; is het recht om Alja Zorg en Wonen te vragen om minder persoonsgegevens van u te verwerken.
 • Recht op verwijdering; is het recht om persoonsgegevens door Alja Zorg en Wonen te laten verwijderen. In de volgende gevallen heeft u recht op verwijdering/vergetelheid van uw persoonsgegevens:
  1. Niet meer nodig. Alja Zorg en Wonen heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld of verwerkt.
  2. Intrekken toestemming. U en/of uw mentor/curator heeft eerder (uitdrukkelijke) toestemming gegeven aan Alja Zorg en Wonen voor het gebruik van uw gegevens, maar trekt die toestemming nu in.
  3. Bezwaar. U en/of uw mentor/curator heeft bezwaar gemaakt tegen het gebruik van uw gegevens.
  4. Onrechtmatige verwerking. Alja Zorg en Wonen verwerkt uw persoonsgegevens onrechtmatig. Bijvoorbeeld, omdat er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking.
  5. Wettelijk bepaalde bewaartermijn. Wij zijn wettelijk verplicht om de gegevens na bepaalde tijd te wissen.
  6. Kinderen. De betrokkene is jonger dan 16 jaar en de persoonsgegevens zijn verzameld via een app of website.
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegeven; is het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens wanneer u vermoedt dat uw gegevens worden verwerkt op een manier die in strijd is met de AVG. Wij verzoeken u in dat geval altijd eerst contact met ons op te nemen om te bespreken of uw klacht kan worden opgelost.

Om kenbaar te maken dat u gebruik wilt maken van uw bovenstaand rechten, kunt u bij Alja Zorg en Wonen terecht. Hiervoor verwijzen we u naar het kopje ‘Contact’.

 

Camerabeveiliging

De pandeigenaar waar het kantoor van Alja Zorg en Wonen is gevestigd, heeft camerabeveiliging om eventuele onregelmatigheden vast te leggen. De camera’s werken 24 uur per dag en zijn gericht op de buitenkant van het pand. Het bewaartermijn van de camerabeelden bedraagt in principe 72 uur.

 

Bewaartermijnen

Alja Zorg en Wonen zal uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden, tenzij het op grond van een wettelijke verplichting noodzakelijk is om de gegevens langer te bewaren. Voor het bewaren van gezondheidsgegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 20 jaar, zoals opgenomen in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Naast deze wet houdt Alja Zorg en Wonen, indien nodig, ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving.

 

Verwijzing naar websites van derden (via hyperlinks)

Op de website van Alja Zorg en Wonen zijn verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Alja Zorg en Wonen maakt u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacyverklaring van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacyverklaring van deze websites goed te lezen voordat u daar gebruik van maakt.

 

Contact

Is er iets onduidelijk in de privacyverklaring, of heeft u vragen of een klacht? Neem dan contact op met uw begeleider en/of met Alja Zorg en Wonen algemeen via onderstaande contactgegevens. Komen jullie er dan nog niet uit? Dien dan gerust een klacht in via ons klachtenformulier op de website of door ons een mail te sturen.

 

Herhaling contactgegevens Alja Zorg en Wonen:
Adres: Productieweg 7a, 3481 MH Harmelen
Website: www.aljazorg.nl
Mailadres: info@aljazorg.nl
Telefoonnummer: 0348-445800 en/of 06-11364424